giới thiệu về các nhân vật trong đấu phá thương khung

Tiêu Viêm

Xem Thêm

Thải Lân

Xem Thêm

Nhã Phi

Xem Thêm

Tiêu Chiến

Xem Thêm

Hải Ba Đông

Xem Thêm

Vân Sơn

Xem Thêm

Tiêu Mỹ

Xem Thêm

Pháp Mã

Xem Thêm

Đường Ưng

Xem Thêm

Hàn Nguyệt

Xem Thêm

Dược Trần

Xem Thêm

Vân Vận

Xem Thêm

Tử Nghiên

Xem Thêm

Tiêu Đỉnh

Xem Thêm

Nạp Lan Yên Nhiên

Xem Thêm

Cổ Hà

Xem Thêm

Ngọc Nhi

Xem Thêm

Tô Thiên

Xem Thêm

Lâm Phi

Xem Thêm

Phùng Thanh Nhi

Xem Thêm

Huân Nhi

Xem Thêm

Tiểu Y Tiên

Xem Thêm

Thanh Lân

Xem Thêm

Tiêu Lệ

Xem Thêm

Hồn Thiên Đế

Xem Thêm

Lâm Diễm

Xem Thêm

Hổ Gia

Xem Thêm

Đường Hỏa Nhi

Xem Thêm

Hàn Phong

Xem Thêm

Lưu phi

Xem Thêm